Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/iph/domains/iph.jchost03.pl/public_html/wp-content/plugins/classified-listing/app/Traits/UtilityTrait.php on line 646

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/iph/domains/iph.jchost03.pl/public_html/wp-content/plugins/classified-listing/app/Traits/UtilityTrait.php on line 646

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/iph/domains/iph.jchost03.pl/public_html/wp-content/plugins/classified-listing/app/Traits/UtilityTrait.php on line 647

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/iph/domains/iph.jchost03.pl/public_html/wp-content/plugins/classified-listing/app/Traits/UtilityTrait.php on line 647

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/iph/domains/iph.jchost03.pl/public_html/wp-content/plugins/classified-listing/app/Traits/UtilityTrait.php on line 648

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/iph/domains/iph.jchost03.pl/public_html/wp-content/plugins/classified-listing/app/Traits/UtilityTrait.php on line 648
Projekty UE - IPH
Wydarzenie: Webinar „Innowacyjna ochrona biznesu” 24.09 g.13:00

Projekty UE

Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów unijnych. Poniżej znajduje się zestawienie działalności IPH na polu projektowym z którego jesteśmy bardzo dumni.

II faza budowy Regionalnego Centrum Eksportu – rozwój usług wspierających eksport

Utworzeniu działu pod nazwą Regionalne Centrum Eksportu (RCE), który wdrożyła nowe usługi wspierające eksport: usługę doradczą „Paszport do eksportu”, usługi informacyjne świadczone „online”, wdrażane za pomocą witryny: www.eksport.kujpom.info.

Okres realizacji: 01.04.2005 r. – 30.06.2006 r.

Warsztaty prawnicze dla przedsiębiorców

Kompleksowe przeszkolenie 25 osób z zakresu bezpiecznego poruszania się przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym

Okres realizacji: 01.08.2005 r. – 31.07.2006 r.

Punkt konsultacyjny KSU

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) w ramach którego udzielane są usługi informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Pomoc udzielana była bezpłatnie.

Okres realizacji: 01.09.2008 r. – 31.01.2012 r.

Kignet innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Projekt był realizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu wspólnie z 12 innymi instytucjami otoczenia biznesu. W ramach projektu świadczono bezpłatne usługi w ramach działalności IPH w Toruniu:

  • Audyt energetyczny
  • Punkt doradczy dla eksporterów
  • Kojarzenie partnerów zagranicznych

Okres realizacji projektu: kwiecień 2009 – marzec 2012

Masz pomysł – załóż firmę

Projekt był realizowany w partnerstwie z TARR i 6 innymi IOB. Izba odpowiadała za realizację projektu w Rypinie i we Włocławku. Polegał na udzielaniu wsparcia inwestycyjnego i pomostowego osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: od 1 października 2010 r. do 30 września 2012 r

Asysta działalności gospodarczej

Świadczeniu usługi pilotażowej Krajowego Systemu Usług – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem usługi doradztwa jest pomoc firmom w pierwszych okresach prowadzenia działalności.

Okres realizacji: 01.05.2011 r. – 30.11.2011 r.

Świadoma przedsiębiorczość

Wsparcie uczniów szkół zawodowych i technicznych w zakresie radzenia sobie na rynku pracy – warsztaty z przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, staże zawodowe. Wsparcie dotyczyło także nauczycieli wykładających przedmiot przedsiębiorczość.

Projekt realizowany w partnerstwie z „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Poznań, Powiatem Toruńskim, Miastem Bydgoszcz, Powiatem Poznańskim.

Okres realizacji projektu: 01.06.2011 r. – 30.11.2012 r.

50+ aktywni i skuteczni na rynku pracy

Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże dla osób bezrobotnych po 50 roku życia. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia

Okres realizacji projektu: 1.04.2013 r. – 30.04.2014 r.

Innowacyjne MMŚP – współpraca sfery nauki i biznesu

Wzmocnienie współpracy sfery nauki i biznesu w zakresie innowacji i transferu technologii poprzez doradztwo dla 10 MMŚP usługowych z kujawsko-pomorskiego w zakresie wdrożenia rozwiązań innowacyjnych: organizacyjnych i marketingowych

Projekt realizowany był w partnerstwie z UMK w Toruniu.

Okres realizacji: 1.09.2013 r. – 28.02.2015 r.

Fabryka młodych kadr

Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże zawodowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu

Okres realizacji projektu: 1.10.2013 r. – 28.02.2015 r.

Voucher Badawczy

Wsparcie w postaci dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych wprowadzających w firmie innowacje.

Projekt realizowany w partnerstwie – Lider projektu: „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

Okres realizacji: 01.10.2013 r. – 30.09.2015 r.

„Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych. Pomoc udzielana w formie grantów ma zapoczątkować proces transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw.

Okres realizacji: 2014-2020

Młodzi – kierunek praca

Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże zawodowe dla osób bezrobotnych do 25 roku życia. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia.

Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r. – 31.05.2015 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Klaster Obsługi Inwestycji – Hanza

Wsparcie działalności klastra branży budowlanej – akcja promocyjna, udział w targach zagranicznych i krajowych, stworzenie platformy www.hanzainwestycje.pl.

Okres realizacji projektu 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.

Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu brała udział w projekcie „Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim”, realizowanym razem z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Celem było wspieranie współpracy w zakresie innowacji w regionie.

Projekt był skierowany do przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, pragnących się rozwijać i szukających sposobów na podniesienie swojej innowacyjności.

W ramach projektu przeprowadzono m. in. szkolenia dla ANIMATORÓW WSPÓŁPRACY, którzy pomagali przedsiębiorcom podjąć decyzję o wdrażaniu innowacji, znajdowali partnerów, którzy posiadali wiedzę i potencjał odpowiadający potrzebom przedsiębiorców i mogli znacznie usprawnić proces wdrażania innowacji.

SME Internationalisation Exchange (SIE)

Interesariusz IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA W TORUNIU jest członkiem kujawsko-pomorskiej grupy, która powstała na potrzeby międzynarodowego projektu SME Internationalisation Exchange (SIE). Projekt ma na celu ocenę skuteczności i udoskonalenie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu była włączona w identyfikację przykładów najlepszych praktyk wsparcia internacjonalizacji MŚP oraz poszukiwanie rozwiązań możliwych do kształtowania polityki wsparcia i programów umiędzynarodawiania przedsiębiorstw w naszym województwie.

W ramach projektu zostanie opracowana Analiza umiędzynarodawiania MŚP w Kujawsko-Pomorskiem oraz Regionalny plan działania dla wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w regionie. W oparciu o wspólne prace projektowe planowane jest wdrożenie usprawnień i zmian do polityki regionalnej dotyczącej internacjonalizacji MŚP.

Projekt realizowany jest. ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europe. W realizację projektu zaangażowanych zostało siedmiu partnerów reprezentujących kraje członkowskie Unii Europejskiej: Wielka Brytania – Kent County Council (Lider)
Włochy – Molise Region, Czechy – Ústí Region, Niemcy – Invest & Business Development Bank Lower Saxony NBank, Francja – Aquitaine Chamber of Commerce and Industry, Hiszpania – Official Chamber of Commerce of Industry, Services and Navigation of Cantabria, Polska – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Okres realizacji: 01.04.2016r. do 31.03.2021r

Projekt Impuls 50+

PROJEKT IMPULS 50+ to zindywidualizowane podejście do bezrobotnych 50+ realizowane poprzez: kompleksową diagnozę jego potencjału, dobranie standardowych i niestandardowych form wsparcia do jego potrzeb i oczekiwań przy równoczesnym uwzględnieniu stanu rynku pracy, monitorowanie postępów bezrobotnych na rynku pracy, motywowanie bezrobotnych do podejścia i utrzymania zatrudnienia. Rozwiązanie zakłada również szeroką współpracę z instytucjami wspierającymi zatrudnienie i kształcenie oraz pracodawcami i ich zrzeszeniami, aby zapewnić zbieżność kierunków oferowanego bezrobotnym 50+ wsparcia z potrzebami pracodawców.

Liderem projektu był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Partnerem zagranicznym Bundesagentur für Arbeit (BA) Regionaldirektion Berlin-Brandenburg a jednym z Partnerów krajowych Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.

Okres realizacji: 01.07.2016 r. – 31.12.2018 r.

„Biznes na obcasach”

Celem projektu jest: Wzrost zdolności do samozatrudnienia 60 kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku powyżej 29 lat z terenu województwa kujawsko – pomorskiego (zamieszkałych lub uczących się) w okresie. Efektem projektu jest: 45 osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie i 50 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

Okres realizacji: 01.11.2016 – 31.12.2018